Πρωταρχικός σκοπός της θέσης

Ο συντονισμός, η επίβλεψη και η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής συστημάτων και μηχανημάτων καθώς και κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τις υπάρχουσες διαδικασίες και τις εντολές του Διευθυντή Τεχνικού Τμήματος.

Main duties & key responsibilities:

 • Είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός, οι μηχανές και τα συστήματα στα οποία εκτελεί εργασίες συντήρησης ή επισκευής, λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας προϊόντος καθώς και στην τήρηση των GMPs.
 • Εκτελεί ελέγχους καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των συστημάτων του εργοστασίου, εντοπίζει βλάβες και είτε εκτελεί ενέργειες για την αποκατάστασή τους (σύμφωνα με εντολή από τον Διευθυντή Τεχνικού Τμήματος) ή συνεργάζεται με κατάλληλο εξωτερικό τεχνικό συνεργείο για την επισκευή τους.
 • Συντονίζει ή εκτελεί τις εργασίες προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες (SOPs) και καταχωρεί τα δεδομένα συντήρησης του εξοπλισμού και των μηχανημάτων στα αντίστοιχα έντυπα.
 • Μεριμνά για την επάρκεια ανταλλακτικών του εξοπλισμού, συντονίζοντας και παρακολουθώντας τις παραγγελίες ανταλλακτικών.
 • Ενημερώνει τον Διευθυντή Τεχνικού Τμήματος για την έλλειψη υλικών που σχετίζονται με τις εργασίες του (π.χ. ανταλλακτικά, κλπ.).
 • Τηρεί τους κανόνες της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
 • Ενημερώνει τον Διευθυντή Τεχνικού Τμήματος σχετικά με τις εργασίες που εκτελεί.
 • Κάνει προτάσεις για βελτιώσεις ή για ενέργειες συντήρησης που απαιτούνται σχετικά με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.
 • Συμμετέχει ή συντονίζει την παραγγελία νέου εξοπλισμού.

Requirements:

 • Πτυχίο Τεχνικής Σχολής Ανώτερης εκπαίδευσης.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε αντίστοιχη θέση στην βιομηχανία.

Benefits:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Προοπτικές εξέλιξης.

Για να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο HR@PharmaPath.eu αναφέροντας τον κωδικό MNT/01.

Με βάση τη συγκατάθεσή σας, όλες οι αιτήσεις που λαμβάνουμε θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας για μέγιστο διάστημα 6 μηνών και όλα τα δεδομένα θα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας δεδομένων.

Application Form