Πρωταρχικός σκοπός της θέσης

Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής συστημάτων και μηχανημάτων καθώς και κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τις υπάρχουσες διαδικασίες και τις εντολές του Υπεύθυνου Συντήρησης.

Main duties & key responsibilities:

 • Εκτελεί ελέγχους καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των συστημάτων του εργοστασίου, εντοπίζει βλάβες και είτε εκτελεί ενέργειες για την αποκατάστασή τους (σύμφωνα με εντολή από τον Υπεύθυνο Συντήρησης) ή συνεργάζεται με κατάλληλο εξωτερικό τεχνικό συνεργείο για την επισκευή τους.
 • Εκτελεί τις εργασίες προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες (SOPs) και καταχωρεί τα δεδομένα συντήρησης του εξοπλισμού και των μηχανημάτων στα αντίστοιχα έντυπα.
 • Ενημερώνει τον Υπεύθυνο Συντήρησης για την έλλειψη υλικών που σχετίζονται με τις εργασίες του (π.χ. ανταλλακτικά, κλπ.).
 • Τηρεί τους κανόνες της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
 • Ενημερώνει τον Υπεύθυνου Συντήρησης σχετικά με τις εργασίες που εκτελεί.
 • Κάνει προτάσεις για βελτιώσεις ή για ενέργειες συντήρησης που απαιτούνται σχετικά με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Requirements:

 • Πτυχίο Τεχνικής Σχολής Ανώτερης εκπαίδευσης.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση στην βιομηχανία.

Benefits:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Προοπτικές εξέλιξης.

Για να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο HR@PharmaPath.eu αναφέροντας τον κωδικό MNT/02.

Με βάση τη συγκατάθεσή σας, όλες οι αιτήσεις που λαμβάνουμε θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας για μέγιστο διάστημα 6 μηνών και όλα τα δεδομένα θα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας δεδομένων.

Application Form